Journal of Computers第18卷 : [32] 類別首頁

查詢/瀏覽
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 1 到 20 筆,總共 32 筆
題名作者日期
Using WLAN/3G Dual-mode Terminals and an Algorithm to Enhance The Performance of Dual-mode Mobile Communication ServiceCheng, Ching-Wen; Chung, Chyan Goei2008-11-11T08:06:47Z
Efficient Network Monitoring for Large NetworksChen, Chia-Mei; Wei, Chuan-Pi2008-11-12T06:55:56Z
A Scalable ID-Based Pairwise Key Establishment Protocol for Wireless Sensor NetworksLin, Huan-Chung; Tseng, Yuh-Min2008-11-11T07:25:14Z
The Discovery of Action Groups for Smart HomeLiao, WHsien-Chou; Lai, Bo-Yu; Hsiao, Sheng-Che2008-11-11T08:17:07Z
Digital Evidence Seizure in Network Intrusions against Cyber-crime on Internet SystemsWang, Shiuh-Jeng; Chang, Yao-Han; Ke, Hung-Jui; Juang, Wen-Shenq2008-11-12T06:52:33Z
Belief Evolution of Intelligent AgentKuo, Jong Yih; Lin, Wei Xiou2008-11-11T06:20:36Z
Classifying and Identifying HPV Based on Maximal Common SubsequencesPeng, Sheng-Lung; Chen, Jyun-Jhao2008-11-11T08:37:34Z
Design and Implementation of Service Discovery ArchitectureYang, Feng-Chao; Chang, Chia-Hao; Chang, Cheng-Li2008-11-11T06:55:47Z
How can wireless users identify themselves with the security issues?Lai, Yeu-Pong; Chou, Shih-I; Su, Guang-Yuh2008-11-11T07:20:34Z
A Multi-agent Context-aware Service Platform in a Smart SpaceJih, Wan-rong; Hsu, Jane Yung-jen; Lee, Tsu-Chang; Chen, Li-lu2008-11-11T06:43:14Z
Belief Evolution of Intelligent AgentKuo, Jong Yih; Lin, Wei Xiou2008-11-10T08:35:22Z
Application Behavior Analysis by Stateful Automata MechanismHuang, Nen-Fu; Feng, Yi-Hsuan2008-11-11T08:57:23Z
Toward an Intelligent Agent System using Document ClassificationFu, Jui-His; Chang, Jui-Huns; Huang, Yueh-Min; Lee, Sing-Ling; Teng, Wei-Guang2008-11-11T06:37:44Z
On Development of Portal for Deploying Bioinformatics Applications in Cluster and Grid EnvironmentsChen, Chiou-Nan; Li, Kuan-Ching; Lin, Yaw-Ling; Wang, Hsiao-Hsi2008-11-11T08:34:05Z
Petri Net Modelling Validates RNAi-mediated Gene Silencing in Suppressing the Disease Apolipoprotein BChen, Austin H; Chen, Zhi-En; Tsai, Pei-Chin2008-11-11T08:46:02Z
Designing an Intelligent Agent for Information AppliancesLee, Chiung-Hon Leon; Tseng, Wen-Shang; Chen, Chin-Mu; Liu, Alan; Huang, Syuan-Ming; Huang, Huang-Bin2008-11-11T06:48:29Z
Mutually Identity Authentications in GSM-based Anonymous CommunicationsWang, Shiuh-Jeng; Tsai, Yuh-Ren; Chou, Lei-Sheng; Lin, I-Shan2008-11-11T07:38:18Z
An Architecture for Multi-Agent COTS Software Integration SystemsFang, Guo-Ming; Lin, Jim-Min; Hong, Zeng-Wei; Chin, Kai-Yi2008-11-10T08:42:03Z
Design and Implementation of a Secure Instant Messaging Service based on Elliptic-Curve CryptographyYang, Chung-Huang; Kuo, Tzong-Yih; Ahn, TaeNam; Lee, Chia-Pei2008-11-11T09:05:05Z
A Multi-Key Encryption Scheme for the Next Generation Wireless NetworkHung, Chia-Chen; Chen, Yi-Cyuan; Gau, Ruei-Liang; Wu, Cheng-Lin; Wu, Eric Hsiaokuang2008-11-12T06:46:47Z
類別內的文件 (依上傳日期由降冪排序排序): 從 1 到 20 筆,總共 32 筆